Beograd za početnike / Bogdan Tirnanić / Dereta

Beograd za početnike

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Dereta
Godina izdavanja: 2012
180 str.
ISBN: 978-86-7346-843-3

BEOGRAD ZA POČETNIKE PRVI I NAJBOLJI VODIČ KROZ SENTIMENTALNU ISTORIJU BEOGRADA.

Pri­ča o Sin­gi­du­nu­mu ili da­na­šnjem Be­o­gra­du ne mo­že da sta­ne ni na hi­lja­du stra­ni­ca knji­ge.

Ipak, ima onih ko­ji su, pre­po­znav­ši gra­ci­o­znost i ljup­kost ovo­ga gra­da ko­ji se pro­sti­re na re­ka­ma ko­je se pre­pli­ću i oba­la­ma ko­je se su­da­ra­ju, us­pe­li da pri­ka­žu nje­gov svet.

Je­dan od njih bio je i Bog­dan Tir­na­nić. Bo­em, pi­sac i no­vi­nar.

Imao sam sre­će da ga slu­šam, sme­jem se i pla­čem ka­da je po­ku­šao da ob­ja­sni naš "Dan­se ma­ca­bre". Na­ža­lost, vi­še ni­je tu da man­gup­ski i lu­cid­no opi­še na­šu stvar­nost. "Be­o­grad za po­čet­ni­ke" je, si­gur­no, bio pr­vi knji­žev­ni be­de­ker o na­šem gra­du, vo­dič ko­ji su svi ra­do či­ta­li, i lju­di ro­đe­ni u nje­mu, i oni ko­ji su se slu­čaj­no tu za­te­kli.

U sa­mo tri­de­set i jed­nom po­gla­vlju, sa mno­go lju­ba­vi, osli­kan je mu­ral ko­ji je pred­sta­vio ovaj grad. Od do­la­ska, šet­nje uli­ca­ma, pre­ko pri­ča o bi­o­sko­pi­ma (ko­ji da­nas ne po­sto­je), do stri­po­va, lju­di, knji­ga, ka­fa­na i zna­čaj­nih me­sta.

Ne mo­že­mo vra­ti­ti vre­me ni lju­de, ali mo­že­mo pro­me­ni­ti svoj svet. "Be­o­grad za po­čet­ni­ke" je vo­dič kroz grad ko­ga mo­žda vi­še ne­ma, ali ka­kav mo­že­mo po­no­vo da stvo­ri­mo, iako bez onog ne­sta­log de­la ko­ji se mo­žda vi­še ni­ka­da ne­će vra­ti­ti, a ko­ji po­sto­ji u na­ma, a ne u sve­tu oko nas.

O autoru:
Bogdan Tirnanić je bio istaknuti srpski novinar, esejista, publicista, filmski kritičar i glumac. Pohađao je Desetu beogradsku gimnaziju, ali nikada nije maturirao.
Svoj prvi članak Bogdan Tirnanić je objavio 1960-ih godina u „Susretu“, listu Saveza omladine Beograda. Radio je dve decenije u "Nin"-u, u kojem je bio urednik kulture i jedno vreme i glavni urednik. Pisao je i za "Borbu", "TV reviju", „Oko“, „Književnu reč“, „Telegraf“, „Dnevni telegraf“, „Nedeljni telegraf“, "Nacional", „Kurir“ i „Press“, kao i u mnogim listovima nekadašnje Jugoslavije.

Radio je i na Televiziji Beograd, kao i na Televiziji Politika, gde je bio zamenik urednika. Bio je i glavni urednik časopisa "Nju moment" i kreativni direktor agencije "Sači i Sači".Tirnanić je bio i filmski kritičar, po mnogima najbolji u Srbiji.

Objavio je knjige-zbirke novinskih članaka i eseja:

„Beograd za početnike“,
„Beograd za ponavljače“,
„Ogled o Paja Patku“,
„Bosanski bluz“,
„Koka-kola art“, bio je koautor
„Beogradskih priča“, a napisao je i knjigu
„Crni talas“ o ovom periodu srpskog filma u kojem je i lično učestvovao.

Tirnanić je dobitnik brojnih stručnih nagrada, među kojima i priznanja Udruženja novinara Srbije "Laza Kostić" za najboljeg komentatora i nagrada „Jug Grizelj“ i „Veselko Tenžera“.

Preminuo je u 68. godini života, a povodom vesti o Tiraninićevoj smrti, predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je: „Nedostajaće nam i njegovo britko analitičko pero i duh dorćolskog šmekera kojim je obeležio vreme u kojem je živeo“.

Povezane teme: eseji
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (13)

Zašto psujem
Vedrana Rudan

Beograd ispod Beograda
Zoran Lj. Nikolić Vidoje D. Golubović

Sajferpanks
Džulijan Asanž

Knjiga o muzici
David Albahari i Žarko Radaković

Promena
Mo Jan

Zimsko putavanje
Elfride Jelinek

Susret
Milan Kundera

Šekspir i družina
Stenli Vels

Nasuprot proročanstvu
Vida Ognjenović

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige