Dosije Kamij Klodel / Žak Kasar / Clio

Dosije Kamij Klodel

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Clio
Godina izdavanja: 2011

U tre­nut­ku ka­da se či­ni­lo da je kon­tro­verz­na va­jar­ka Ka­mij Klo­del osu­đe­na na pot­pu­ni za­bo­rav, jav­nost se su­o­či­la sa šo­kant­nim ot­kri­ći­ma o nje­nom ži­vo­tu do ko­jih je do­šao isto­ri­čar Žak Ka­sar. Slo­že­ni od­no­si u po­ro­di­ci, lju­bav­na ve­za s Ro­de­nom, skan­da­lo­zno i hi­ro­vi­to po­na­ša­nje, nje­na umet­nič­ka ori­gi­nal­nost uči­ni­li su da je vre­me u ko­me je ži­ve­la skri­je od oči­ju jav­no­sti, ali ne i od isto­rij­skog tre­nut­ka. Zna­čaj nje­nog umet­nič­kog stva­ra­la­štva do­šao je do iz­ra­ža­ja tek u na­še do­ba. Pu­nih dva­na­est go­di­na Ka­sar je obi­la­zio bi­bli­o­te­ke i mu­ze­je, pre­tra­ži­vao ar­hi­vu ko­ju mu je na ras­po­la­ga­nje sta­vi­la po­ro­di­ca Klo­del i sve bri­žlji­vo be­le­žio. "Do­si­je Ka­mij Klo­del" sa­dr­ži pot­pu­ni pre­gled ar­hiv­ske gra­đe, a mno­gi do­ku­men­ti, pi­sma, fo­to­gra­fi­je ob­ja­vlje­ni su pr­vi put. Za­hva­lju­ju­ći tom obim­nom ma­te­ri­ja­lu sa­ku­plje­nom mar­lji­vo­šću jed­nog isto­ri­ča­ra, či­ta­lac je u pri­li­ci da se upo­zna ne sa­mo sa fa­sci­nant­nom ži­vot­nom pri­čom već i sa stva­ra­la­štvom Ka­mij Klo­del, o ko­joj je Šarl Mo­ris 1907. re­kao: „Ta­le­nat Ka­mij Klo­del je isto­vre­me­no sjaj i sra­mo­ta na­še ze­mlje“.

O autoru:
Žak Kasar rođen je u Alžiru 1923. Studirao je na Sorboni i kasnije predavao istoriju u gimnaziji. Fa­sciniran stvaralaštvom i neobičnom životnom pričom Kamij Klodel, posvetio se istraživanju i saku­pljanju građe za njenu biografiju. Umro je 1981. nestigavši da objavi svoje delo. "Dosije Kamij Klo­del" objavljen je zahvaljujući naporu članova njegove porodice i saradnika.


Povezane teme: biografija, umetnost
FACEBOOK KOMENTARI ()
KOMENTARI (1)
tralala (neregistrovan) @ 03. mar 2011. 18:35 #1
deluje ineresantno :)
0 0
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (20)

Aleja Viktora Bubnja
Teofil Pančić

Džozef Anton: Memoari
Salman Ruždi

Dokaz raja
Iben Aleksander

Insajder, moja priča
Brankica Stanković

Prozraci
Svetlana Velmar-Janković

Čovek zvani neustrašivi
Vilijem Stivenson

Soul Journal
Žana Poliakov

Kad Marina Abramović umre
Džejms Vestkot

Terezin sin
Vjeran Miladinović Merlinka

Promena
Mo Jan

Đinđić – Lice mladosti
Dušan Veličković

Borhes - Život počinje
Žan-Pjer Berne

Blistavo i strašno 2
Bekim Fehmiu

Dosije K.
Imre Kertes

Kavaca
Vesna Milek

Živeti slobodno
Nik Vujičić

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige