Filmska fabula / Žak Ran­si­jer / Clio

Filmska fabula

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Clio
Godina izdavanja: 2010
215 str.
ISBN: 978-86-7102-381-8

Žak Ran­si­jer ana­li­zi­ra raz­li­či­te ob­li­ke su­ko­ba dve­ju raz­li­či­tih po­e­ti­ka ko­ji či­ni srž sa­mog fil­ma. Iz­me­đu sna Ža­na Ep­ste­na i en­ci­klo­pe­di­je oslo­bo­đe­ne svih ilu­zi­ja Žan-Li­ka Go­da­ra, iz­me­đu zbo­gom po­zo­ri­šte i do­bar dan te­le­vi­zi­jo, Ran­si­jer do­ka­zu­je da je film­ska fa­bu­la, u stva­ri, uvek ne­do­seg­nu­ta, osu­je­će­na fa­bu­la. Svo­jom ne­do­seg­nu­to­šću ona bri­še gra­ni­ce iz­me­đu do­ku­men­ta i fik­ci­je. Kao san umet­ni­ka 19. ve­ka, fa­bu­la pri­ča pri­ču o 20. ve­ku.

O autoru:
Žak Ran­si­jer ro­đen je 1940. u Al­ži­ru. Po za­vr­šet­ku Éco­le nor­ma­le supéri­e­u­re u kru­gu Lu­ja Al­ti­se­ra oda­zi­va se po­zi­vu Mi­še­la Fu­koa i pri­klju­ču­je se Od­se­ku za fi­lo­zo­fi­ju tek osno­va­nog, eks­pe­ri­men­tal­nog Uni­ver­zi­te­ta u Vin­se­nu ko­ji će na­red­nih go­di­na oku­pi­ti is­tak­nu­ta ime­na fran­cu­ske fi­lo­zo­fi­je: De­le­za, Li­o­ta­ra, Ba­djua i mno­ge dru­ge. Na­kon što se 1980. Uni­ver­zi­tet se­li u pa­ri­sko pred­gra­đe Sen De­ni i po­sta­je po­znat pod ime­nom Pa­ris-VI­II, Ran­si­jer će na nje­mu pre­da­va­ti sve do od­la­ska u pen­zi­ju sre­di­nom de­ve­de­se­tih.
Povezane teme: knjige o filmu
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (7)

Istorija filma
Dejvid Parkinson

Film i filozofija
Do­mi­nik Ša­to

Glumac na filmu
Žaklin Nakaš

Istorija filma III
Dejvid A. Kuk

Istorija filma II
Dejvid A. Kuk

Istorija filma I
Dejvid A. Kuk

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige