Popularni muzički žanrovi / Stju­art Bor­tvik i Ron Moj / Clio

Popularni muzički žanrovi

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Clio
Godina izdavanja: 2010
319 str.
ISBN: 978-86-7102-374-0
Kao pri­stu­pa­čan uvod u stu­di­je po­pu­lar­ne mu­zi­ke, ova knji­ga jed­no­stav­nim i is­crp­nim she­matskim pri­stu­pom pred­sta­vlja či­tav niz po­pu­lar­nih mu­zič­kih žan­ro­va i is­pi­tu­je nji­ho­ve pre­te­če, isto­ri­ju, vi­zu­el­nu este­ti­ku i dru­štve­no-po­li­tič­ki kon­tekst. U sre­di­štu pa­žnje sva­kog po­gla­vlja nala­zi se tek­stu­al­na ana­li­za ključ­nih pri­me­ra od­re­đe­nog žan­ra: soul, psi­ho­de­li­ja, pro­gre­siv­ni rok, re­ge, fank, he­vi me­tal, pank rok, rep, sint­pop, in­di, džangl. Ova­kav in­ter­di­sci­pli­nar­ni žanrov­ski pri­stup pru­ža či­ta­o­cu uvid u me­đu­sob­ne od­no­se po­pu­lar­ne mu­zi­ke, kul­tur­ne isto­ri­je, eko­no­mi­je, po­li­ti­ke, iko­no­gra­fi­je, pro­duk­cij­ske teh­ni­ke, teh­no­lo­gi­je, mar­ke­tin­ga i mu­zič­ke struktu­re. 

Auto­ri ovom knji­gom uvo­de ključ­ne ter­mi­ne i kon­cep­te u stu­di­je po­pu­lar­ne mu­zi­ke, da­ju­ći prepo­ru­ku za da­lje pro­u­ča­va­nje li­te­rar­nih i audio tek­sto­va na kra­ju sva­kog po­gla­vlja. Knji­ga je opre­mlje­na reč­ni­kom ključ­nih te­o­rij­skih ter­mi­na.


"Ova stu­di­ja je ključ, mo­del i svo­je­vr­sna mo­ti­va­ci­ja za am­bi­ci­o­zne is­tra­ži­va­če po pi­ta­nju do­dat­nih osve­tlja­va­nja ma­nje zna­ne isto­ri­je, so­ci­o­lo­gi­je i po­li­ti­ke pro­šlog ve­ka kroz fe­no­men mu­zi­ke ko­ja je to vre­me tač­no osli­ka­va­la." - 
iz re­cen­zi­je Pe­tra Po­po­vi­ća.

O autoru:
Stju­art Bor­tvik i Ron Moj pre­da­va­či su na Uni­ver­zi­te­tu Džon Murs u Li­ver­pu­lu. Po­sled­njih de­set go­di­na po­sve­ti­li su odr­ža­va­nju broj­nih stu­dent­skih kur­se­va, a sa­da ra­de na aka­dem­skom pro­gra­mu iz obla­sti stu­di­ja po­pu­lar­ne mu­zi­ke.
Povezane teme: knjige o muzici, muzika, umetnost
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (20)

39 pesama
Nebojša Krivokuća

Knjiga o muzici
David Albahari i Žarko Radaković

Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968.
Aleksandar Raković

Antičko pozorište
Gvido Paduano

Majls - autobiografija
Majls Dejvis, Kvinsi Trup

Osećanja. O. Sećanja
Lidija Nikolić

Umetnost i psiha
Elen Hendler Spic

Uživo!: Autobiografija
Miša Aleksić

Frenk Sinatra
Kris Rodžek

Enter Night
Mik Vol

Život
Kit Ričards

Bouvi (biografija)
Mark Spic

Dosije Kamij Klodel
Žak Kasar

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige