Šekspir i družina / Stenli Vels / Clio

Šekspir i družina

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Clio
Godina izdavanja: 2010
329 str.
ISBN: 978-86-7102-350-4

Ova knji­ga po­ku­ša­va da na pri­go­dan i, gde je to mo­gu­će, za­ba­van na­čin od­re­di Šek­spi­rov po­lo­žaj u od­no­su na glum­ce i dru­ge pi­sce nje­go­vog vre­me­na. Ona pra­ti i da­lje raz­vi­ja sa­vre­me­nu kri­tič­ku i na­uč­nu mi­sao ko­ja Šek­spi­ra vi­di ne kao usa­mlje­nog ve­li­ka­na, već kao pu­no­prav­nog čla­na po­zo­ri­šne za­jed­ni­ce, za­po­sle­nog dram­skog pi­sca sa pro­fe­si­o­nal­nim oba­ve­za­ma pre­ma osta­lom po­zo­ri­šnom oso­blju bez či­je po­mo­ći nje­go­va umet­nost ne bi bi­la to­li­ko uspe­šna.

Autor is­pi­tu­je kon­tekst u ko­me su na­sta­la Šek­spi­ro­va de­la i uspe­va da pro­na­đe na­čin da či­ta­o­cu po­nu­di ne­što ori­gi­nal­no. Nje­gov fo­kus u ovoj knji­zi ja­sno je od­re­đen: to je po­zo­ri­šni svet ko­me je Šek­spir pri­pa­dao i za ko­ji je stva­rao, a osnov­no pi­ta­nje – ka­ko je stva­ra­nje za kon­kret­ne po­zo­ri­šne tru­pe i kon­kret­ne glum­ce uti­ca­lo na sa­mu kom­po­zi­ci­ju Šek­spi­ro­vih ko­ma­da.

Iz­van­red­no po­zna­va­nje pro­ble­ma, sja­jan stil ko­ji po­i­gra­va iz­me­đu opu­šte­no­sti i na­uč­no­sti, pri­stup bez ostra­šće­no­sti ili na­me­ta­nja za­klju­ča­ka, sve je to uči­ni­lo da Vels u ovoj knji­zi is­pu­ni osnov­ni za­da­tak ko­ji je se­bi po­sta­vio: „Ako Šek­spi­ra sa­gle­da­mo kao jed­nog od čla­no­va sjaj­ne dru­ži­ne, po­sta­će­mo sve­sni­ji ono­ga što ga či­ni je­din­stve­nim“.

O autoru:
Stenli Vels predsedava Memorijalnom Fondacijom Šekspirovog rodnog mesta i počasni je upravnik Šekspirovog kraljevskog pozorišta.


Povezane teme: esejistika, biografija, pozorište
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (20)

Zašto psujem
Vedrana Rudan

Aleja Viktora Bubnja
Teofil Pančić

Beograd ispod Beograda
Zoran Lj. Nikolić Vidoje D. Golubović

Džozef Anton: Memoari
Salman Ruždi

Dokaz raja
Iben Aleksander

Sajferpanks
Džulijan Asanž

Insajder, moja priča
Brankica Stanković

Prozraci
Svetlana Velmar-Janković

Čovek zvani neustrašivi
Vilijem Stivenson

Soul Journal
Žana Poliakov

Kad Marina Abramović umre
Džejms Vestkot

Knjiga o muzici
David Albahari i Žarko Radaković

Terezin sin
Vjeran Miladinović Merlinka

Promena
Mo Jan

Đinđić – Lice mladosti
Dušan Veličković

Borhes - Život počinje
Žan-Pjer Berne

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige